Vloeistofkerende voorzieningen

Voor inspecteren van vloeistofkerende voorzieningen zijn geen normen en/of criteria vastgesteld. Antea Group Inspection hanteert de criteria die in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn opgenomen.

In de NRB luidt de definitie voor een vloeistofkerende voorziening:
'Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden'.

De beoordeling van de kerendheid van de voorziening vindt mede plaats op basis van criteria uit AS SIKB 6700, waarbij wordt gekeken naar gebreken die de kerendheid negatief beïnvloeden.
Deze criteria kunnen onder andere zijn:

  • Constructie en materiaaltoepassingen (openstaande voegen, grote scheuren, boorgaten en beschadigingen)
  • Indringen verontreinig/ bestandheid tegen chemicaliën
  • Doorvoeren en bevestigingspunten
  • Afschot en vloeistofkering
  • Voegvullingsmassa en afdichtingsprofielen

Zoals in de definitie van de NRB is opgenomen betreft het morsingen en/of lekkages die tijdelijk gekeerd dienen te worden. Bij het opruimen van eventuele morsingen en/of lekkages speelt een aantal aspecten een rol, die niet door ons zijn of worden beoordeeld, maar die het bedrijf conform de NRB wel geregeld dient te hebben. Het bevoegd gezag zal hier ook op handhaven.

De resultaten van de inspectie worden vastgesteld in een inspectierapport. In dit rapport worden ondermeer de gevolgde werkwijze, de keuringsresultaten en de plaats van een eventueel gebreken weergegeven, ondersteund met foto's en/of tekeningen van de voorziening. Mochten we gebreken constateren, dan geven we u praktische richtinggevende herstel - en onderhoudsadviezen. Na herstel kan de voorziening als vloeistofkerend worden aangemerkt.

Deel deze inhoud op